Prof. Dr. Eyüp Hazan

1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Eyüp Hazan, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Doçenti olan Prof. Dr. Eyüp Hazan, 2003 yılında aynı üniversitede Profesör unvanını aldı. 17 Ekim 2011 yılında devletten emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Eyüp Hazan, Medical Park İzmir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi biriminde hizmet verdikten sonra hastalarını kendi özel muayenehanesinde kabul etmektedir.

Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1982
Tıpta Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Dalı – 1989
Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Dalı – 1996
Profesör: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2003

1 Yedi Olguda Pulmoner Embolektomi ve Tromboendarterektomi Korktuğumuz Kadar Var mı? Kısa bir Olgu … 2012
2 The effects of PPAR-gama agonist pioglitazone on renal ischemia/reperfusion injury in rats…. 2012
3 The effects of PPAR-gama agonist rosiglitazone on neointimal hyperplasia in rabbit carotid anastomos… 2012
4 Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas in patients with chronic thromboembolic pulmonary… 2012
5 The effect of iloprost on renal ischemia/reperfusion injury in an experimental rat model… 2012
6 The Effects of Pulsatile Flow Characteristics on Haemolysis, Transfusion Requirement and Haemostasis… 2011
7 The beneficial effects of tadalafil on renal ischemia-reperfusion injury in rats… 2011
8 An unusual catheter fragmentation site and infective endocarditis in a child: a case report… 2010
9 A recent experience about pediatric acute dialysis in our center… 2010
10 Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture Consequent to Blunt Trauma in a Small Child… 2009
11 Repair of Isolated Mitral Papillary Muscle Rupture… 2009
12 Exploring at the molecular level the effects of blood and blood-insulin cardioplegias used open-hear… 2008
13 use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia…. 2008
14 Insulin-blood Cardioplegia Decreases Matrix Metalloproteinase Activity in Ischaemia-reperfusion Inju… 2008
15 Derin Ven trombozu başvurularında mevsimsel dağılım var mıdır?… 2008
16 Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinin Yapısal Özellikleri… 2007
17 Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein, NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile biliş… 2007
18 Vasorelaxant effect of Iloprost on isolated human internal mammarian artery… 2007
19 Postcardiotomy extracorporeal life support… 2006
20 Santral katetere bağlı sağ atrial trombüslü olgu… 2006
21 Hipoplastik Sol Kalp Sendromu… 2006
22 Surgical resection for successful treatment of invasive pulmonary aspergillosis: report of 3 cases… 2005
23 Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis…. 2005
24 Tip I-II trunkus arteriozuslu çocuklarda cerrahi uygulama sonuçlarımız: yedi olgunun değerlendi… 2005
25 Fresh homografts obtained through a national organ sharing programme for repair of congenital heart … 2005
26 Fresh homografts obtained through a national organ-sharing programme for repair of congenital heart … 2005
27 Intravascular ultrasound (IVUS) for detecting post-transplantation allograft vasculopathy in cardiac… 2004
28 Minimally invasive repair of congenital cardiac anomalies through ministernotomy approach…. 2004
29 Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: Greft seçimi… 2003
30 The effects of heparin coated circuits on pulmonary injury… 2003
31 Endobronchial tuberculosis complicated with staphylococcus aureus pneumoniae and empyema in a child… 2003
32 Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız… 2003
33 Pubertede koroner revaskülarizasyon ve ailesel hiperlipidemi: greft seçimi… 2003
34 Iliac artery aneurysm presenting with lower extremity deep vein thrombosis…. 2003
35 Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri… 2002
36 Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invaziv teknikler: Mini sternotomiler… 2002
37 Low dose systemic thrombolytic therapy for treatment of deep venous thrombosis… 2002
38 Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock Taussig shunt… 2002
39 Pleural flap for treating perigraft leak after a modified Blalock-Taussig shunt…. 2002
40 Kardiyopleji sıvısına L-karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri… 2002
41 Intrapericardial diphragmatic hernia and atrial septal defect in adults… 2002
42 Intrapericardial diaphragmatic hernia and atrial septal defect in adults…. 2002
43 Pediyatrik kalp cerrahisinde minimal invazif teknikler: mini sternotomiler… 2002
44 Renal Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi… 2001
45 Dissection of the ascending aorta due to metastatic carcinoma…. 2001
46 Akut koroner sendromlar ve koroner bypas cerrahisi… 2001
47 Quiz case of the month. Partially thrombosed aneurysm of the extracranial carotid artery?,… 2001
48 Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction… 2000
49 Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalıklıinfantların tedavisinde modifiye Blalock-Taussig şa… 2000
50 Pulmonary arteriovenous malformation complicated by cerebral infarction… 2000
51 Aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül kitle değişikliklerinin küçük çaplı St. Jude m… 2000
52 Stroke and Myxoma… 2000
53 Cathepsin B and Cathepsin L activity levels in human lung and colorectal tumor tissues…. 2000
54 Amiodaron ile propafenon’un koroner bypas sonrası görülen atriyal fibrilasyonun tedavisindeki etk… 2000
55 Pulmoner nokardiozis: bir olgu nedeniyle… 1999
56 Effects on the endocrine system of pulsatile and nonpulsatile perfusion in heart surgery… 1999
57 Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi… 1999
58 Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation and surgical management… 1999
59 Desmopressin ve düşük doz aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisin… 1999
60 Konjenital kalp hastalıklarında timustaki histopatolojik değişiklikler… 1999
61 Farklı hasta gruplarında vücut kitle indekslerinin karşılaştırılması… 1999
62 Pulmoner nokardiozis (bir olgu nedeniyle)… 1999
63 Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant status in myocardial tissue and coronary sinus bloo… 1999
64 Derin ven trombozu tedavisinde sistemik trombolitik tedavi… 1999
65 Diyabetik hastalarda yapılan açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve nonpulsatil dolaşımın İns… 1999
66 Pediatrik kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi… 1999
67 Behçet hastalığında femoral psödoanevrizma… 1999
68 Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma… 1999
69 Ligation of patent ductus arteriosus by the method of video assisted thoracoscopic surgery and our V… 1998
70 Ravitch operasyonu deneyimlerimiz… 1998
71 Koroner Bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyon?un kontrolünde Isradipine ve Sodi… 1998
72 Kardiyopulmoner Bypass sırasında frenik sinir korunması… 1998
73 Koroner Bypass ameliyatlı erkek ve kadınlarda, Lipoprotein ve Apolipoprotein düzeylerinin korone… 1998
74 Lung-volume reduction in parallel with coronary heart surgery: A case report… 1998
75 Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi… 1998
76 Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?… 1998
77 Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot uygulaması: her zaman gerekli mi… 1998
78 Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama… 1998
79 Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etk… 1998
80 Akut arteriyel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriyel by-pass… 1998
81 Strok ve miksoma… 1998
82 Pediatrik kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz… 1998
83 Relationship between high serum digoxin levels and toxicity… 1997
84 Cervical aortic arch:a case report… 1997
85 Torasik outlet sendromunun geç komplikasyonlarında minimal invazif yöntemlerle başarılı arteri… 1997
86 Multidisciplinary approach to thoracic extraosseous Ewing’s sarcoma… 1997
87 Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart… 1997
88 Splenik arter anevrizmaları… 1997
89 Heparin kaplı ve kaplı olmayan kardiyopulmoner bypas sistemlerinin kompleman aktivasyonu yönünde… 1997
90 An unusual Case of a localized Reactive Inflamatory lesion in Lung: A Localise Form of Intersisial… 1997
91 Popliteal arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgunun sunumu…. 1997
92 Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu… 1997
93 Torakal ekstraosseöz Ewing sarkomunda cerrahi yaklaşım… 1997
94 İmmünsüprese olmayan hastalarda transbronşial biopsi(TBB) ve akciğer parankim biyopsisinin(ACB)… 1997
95 Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi… 1997
96 Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperati… 1997
97 Macleod sendromu: olgu sunumu… 1997
98 Diyafragma evantrasyonu… 1996
99 Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-karnitinin miyokard korunması üzerindeki etkileri… 1996
100 Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissues… 1996
101 Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrah yöntemi ile açık duktus arteriyozus ligasyonu… 1996
102 Tip IV Trunkus’da başarılı cerrahi tedavi: olgu bildirisi… 1996
103 Diyafragma evantrasyonu… 1996
104 Çocuklarda ve adölesanlarda prostetik kapak replasmanı… 1996
105 Penetran kalp yaralanmalarında acil girişimin önemi… 1996
106 Lokal anestezi altında subklavyo- subklaviyan bypass… 1995
107 Pulmoner hipertansiyon: inoperabilite kriteri nedir?… 1995
108 An unusual case of cor triatriatum… 1993

1 In coronary artery by-pass graft surgery, evaluation with ischemia modified albumin levels of myocar… 01/03/2012 – 04/03/2012
2 Trakeotomiye Sekonder Majör Arter Fistülizasyonu: Olgu Sunumu…. 26/10/2011 – 30/10/2011
3 Extrapericardial Asymptomatic Thymic Cyst in An Adult… 24/03/2011 – 27/03/2011
4 Sinus valsalva anevrizma rüptürü… 27/10/2010 – 31/10/2010
5 Tavşan karotid arter anastomoz modelinde tadalafilin intimal hiperplazi üzerine inhibitör etkisin… 27/10/2010 – 31/10/2010
6 Tavşan karotis anastomoz modelinde gelişen neointimal hiperplazi üzerine PPAR gama aganisti rosig… 27/10/2010 – 31/10/2010
7 Pulmonary thromboendarterectomy in seven cases: is it as horrible as we think?… 27/10/2010 – 31/10/2010
8 Torakoabdominal aort anevrizmasında tevar sonrası gelişen tip 1 endoleak’e hibrid yaklaşım… 27/10/2010 – 31/10/2010
9 Sağ ventrikül lateral duvarında yerleşimli kardiyak kist hidatik… 27/10/2010 – 31/10/2010
10 Ratlarda renal iskemi-reperfüzyon üzerine tadalafilin yararlı etkileri… 27/10/2010 – 31/10/2010
11 Cardiac Hydatid Cyst Disease Localised in Right Ventricular Wall… 15/04/2010 – 18/04/2010
12 An infrequent complication: Acute arterial occlusion with the use of Prostar XL vascular closure dev… 15/04/2010 – 18/04/2010
13 The beneficial effects of tadalafil on renal ischemia-reperfusion injury in rats… 15/04/2010 – 18/04/2010
14 A Hybrid Approach to a Type I Endoleak Developing After Endovascular Thoracoabdominal Aortic Aneurys… 15/04/2010 – 18/04/2010
15 Early Embolectomy in Pulmonary Embolism a Case Report… 24/09/2009 – 28/09/2009
16 Tavşan aortik anastomoz modelinde neointimal hiperplazi ve vasküler yeniden modellenme üzerine bi… 15/05/2009 – 19/05/2009
17 long term follow up results survival, arrthmia and heart failure surgıcally treated atrial septal d… 28/11/2008 – 02/12/2008
18 Long-term follow up results of survival, arrhythmia and heart failure in surgically treated atrial s… 28/11/2008 – 02/12/2008
19 Açık Kalp Ameliyatlarında Kreatinin Düzeylerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi… 17/10/2008 – 21/10/2008
20 Koroner Bypass Operasyonlarında Kan-İnsülin Kardiyoplejisinin Matriks Metalloproteinaz Aktivitesi… 17/10/2008 – 21/10/2008
21 A recent experience about pediatric acute dialysis in our center… 09/10/2008 – 12/10/2008
22 Merkezimizde Pediatrik Akut Diyaliz Deneyimleri… 09/10/2008 – 12/10/2008
23 A recent experience of pediatric acute peritoneal dialysis in a developing country… 20/06/2008 – 24/06/2008
24 The molecular effects of blood and blood-insuline cardioplegia in open cardiac surgery on myocardial… 28/11/2007 – 12/02/2007
25 mitral valve repair for severe mitral valve deficiency caused by traumatic mitral cord rupture… 28/11/2007 – 02/12/2007
26 Aort hastalıklarının endovasküler tedavisinde femoral cerrahi girişim olmaksızın ve perkutan … 27/10/2007 – 31/10/2007
27 Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde tek merkez orta dönem sonuçları… 27/10/2007 – 31/10/2007
28 Stanford tip-B aort diseksiyonlarının endovasküler stent greft ile tedavisi… 27/10/2007 – 31/10/2007
29 Böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında iloprostun koruyucu etkisi… 22/05/2007 – 26/05/2007
30 Farklı cerrahi tiplerinin solunum kas fonksiyonları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi… 04/05/2007 – 06/05/2007
31 Hemodynamic responses to early physiotherapy application in intensive care unit after CABG surgery… 27/04/2007 – 29/04/2007
32 Surgical treatment of carotid paragangliomas… 09/11/2006 – 11/11/2006
33 İnternal juguler ven tünel kateterlerin malignansi olgularında kullanım sonuçları… 01/11/2006 – 05/11/2006
34 İskemik mitral yetmezlikte restriktif anuloplasti… 01/11/2006 – 05/11/2006
35 Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzeri… 01/11/2006 – 05/11/2006
36 AORT ANEVRİZMALARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİNDE FEMORAL CERRAHİ GİRİŞİM OLMAKSIZIN TAM PERKU… 11/10/2006 – 15/10/2006
37 Comparison of Ringer’s Solution with Normal Saline for Pericardial İrrigation During Open Heart Sur… 20/09/2006 – 25/09/2006
38 Restrictive annuloplasty for treatment of ischemic mitral insufficiency… 20/09/2006 – 24/09/2006
39 Tunneled internal juguler vein catheter use in neuropenic malignancy patients… 20/09/2006 – 24/09/2006
40 Nursing aspects in preparation of fresh aortic and pulmonary homografts for repair of caongenital ca… 29/09/2005 – 02/10/2005
41 İzole İnsan İnternal Mammarian Arterinde İloprostun Gevşetici Etkisi… 28/09/2005 – 01/10/2005
42 Repair of congenital heart diseases with fresh homografts obtained through a national organ sharing … 26/09/2004 – 29/09/2004
43 Surgical resection for succesful treatment of invasive pulmonary aspergillosis in immunocompromised … 26/09/2004 – 29/09/2004
44 Mid term venous insufficiency in iliofemoral thromboectomized patients…. 26/09/2004 – 29/09/2004
45 Cardiopulmonary bypass in rats using a membrane oxygenator… 26/09/2004 – 29/09/2004
46 The Effects of Banked Blood on Cardiopulmonary Bypass Prime Fluid Composition… 26/09/2004 – 29/09/2004
47 Kalp transplantasyonun kronik izleminde siklosporin dozunun 2.saat düzeyleri ile ayarlanmasının s… 01/09/2004 – 05/09/2004
48 surgical experiences in grown-up congenital heart defects… 07/11/2003 – 10/11/2003
49 open heart surgery in the chronic renal dialysis depented patients… 07/11/2003 – 10/11/2003
50 Açık kalp ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız… 23/10/2002 – 27/10/2002
51 Kronik böbrek yetmezlikli olgularda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz… 23/10/2002 – 27/10/2002
52 5 Kg ve altındaki ağırlığa sahip nonsiyanotik çocuklarda açık kalp cerrahisi deneyimlerimiz… 23/10/2002 – 27/10/2002
53 Erişkin konjenital kalp hastalıklı olgularda operasyon deneyimlerimiz… 23/10/2002 – 27/10/2002
54 Opere olan periferik arter hastalarında birlikte koroner arter hastalığı görülme oranı… 23/10/2002 – 27/10/2002
55 NORMO TERMİK VE SOĞUK KARDİOPULMONER BYPASS UYGULANAN OLGULARDA PEROPERATİF SERUM LAKTAT DÜZEYL… 23/10/2002 – 27/10/2002
56 Domino organ transplantasyonu: Olgu sunumu… 23/10/2002 – 27/10/2002
57 Kalp transplantasyonu olgularının izleminde IVUS (intravascular ultrasound) uygulaması… 23/10/2002 – 27/10/2002
58 İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma: Transplantasyon olgularını bekleyen tehlike… 23/10/2002 – 27/10/2002
59 Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastane içi kalp transplantasyonu alıc… 23/10/2002 – 27/10/2002
60 İmmünsüpresse olgularda fatal aspergilloma… 17/10/2002 – 20/10/2002
61 Conventional ultrafiltration experiences of us in open heart surgery… 09/10/2002 – 12/10/2002
62 Doğumsal kalp anomalilerinin taze homogreftler ile onarımı… 05/10/2002 – 08/10/2002
63 Ailesel hiperlipidemi nedeni ile pubertede koroner baypas operasyonu ve greft seçimi… 05/10/2002 – 08/10/2002
64 Dokuz Eylül Üniversitesi KAlp ve Kalp-akciğer transplantasyon sonuçları… 05/10/2002 – 08/10/2002
65 Çocukluk çağında inen aortada mikotik anevrizma ve modifiye kardiyopulmoner baypas uygulaması… 05/10/2002 – 08/10/2002
66 Koroner baypas operasyonu geçiren olgularda dopaminin artan dozları tiroid hormon düzeyleri üzer… 13/10/2001 – 16/10/2001
67 Pediyatrik yaş grubu açık kalp operasyonlarında mini sternotomi uygulamalarımız… 13/10/2001 – 16/10/2001
68 Risk factors and clinical presentation of diabetic foot lesions… 04/10/2001 – 06/10/2001
69 Endobronchial tuberculosis presenting as a mass lesion in a child… 30/05/2001 – 02/06/2001
70 Konjenital kardiyak anomail cerrahisinde alt uç ministernotomi uygulamalarımız… 03/05/2001 – 06/05/2001
71 KARDİYOPULMONER BYPASS SIRASINDA LAKTAT SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER… 21/10/2000 – 25/10/2000
72 Kitle görünümü veren bir endobronşial tüberküloz olgusu… 04/09/2000 – 08/09/2000
73 Factors predisposing atrial fibrillation after coronary bypass surgery… 19/10/1999 – 22/10/1999
74 Peritoneal dialysis after open heart surgery in children… 19/10/1999 – 22/10/1999
75 Myxoma and stroke… 19/10/1999 – 22/10/1999
76 Peritoneal dialysis after open heart surgery in children… 14/10/1999 – 17/10/1999
77 The role of blalock taussig shunt in infants with complex cyanotic congenital heart defects… 14/10/1999 – 17/10/1999
78 Pediyatrik açık kalp ameliyatı sonrası periton diyalizi… 09/10/1999 – 12/10/1999
79 Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı… 09/10/1999 – 12/10/1999
80 Pediyatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi… 09/10/1999 – 12/10/1999
81 Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatili bir adölesan olguda kardiyak transplantasyon… 09/10/1999 – 12/10/1999
82 Histopathologic differences in thymus related to congenital heart defects… 03/11/1998 – 07/11/1998
83 Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperat… 20/10/1998 – 24/10/1998
84 Akciğer kanserindeki cerrahi deneyimlerimiz… 20/10/1998 – 24/10/1998
85 İnternal torasik arter greft açıklığının klinik, EKG, Eforlu EKG ve Transtorasik Doppler USG … 20/10/1998 – 24/10/1998
86 Koroner bypass yapılan diyabetik ve nondiyabetik hastalarda enfeksiyon oranları… 20/10/1998 – 24/10/1998
87 Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı… 20/10/1998 – 24/10/1998
88 Cardiopulmonary bypass (CPB) sırasında frenik sinir korunması için cerrahi eldiven kullanımın�… 20/10/1998 – 20/10/1998
89 Koroner arter bypass (CABG) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyonun kontrolünde isradipin ve … 20/10/1998 – 24/10/1998
90 Yabancı cisim aspirasyonlarında rijit bronkoskopi uygulamalarımız… 20/10/1998 – 24/10/1998
91 Konjenital kalp hastalıklarında timustaki histopatolojik değişiklikler… 20/10/1998 – 24/10/1998
92 Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi… 20/10/1998 – 24/10/1998
93 Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu… 10/10/1998 – 13/10/1998
94 Soğuk kan kardiyoplejisi tekniğindehot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi?… 10/10/1998 – 13/10/1998
95 Koroner baypas ameliyatı geçiren diyabetik hastalarda pulsatil ve nonpulsatil akımın insülin-gl… 10/10/1998 – 10/10/1998
96 Desmopressin ve aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperat… 10/10/1998 – 13/10/1998
97 Soğuk kan kardiyopleji tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: her zaman gerekli mi… 10/10/1998 – 13/10/1998
98 Kronik renal diyaliz uygulanan hastalarda açık kalp cerrahisi… 10/10/1998 – 13/10/1998
99 Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper… 05/10/1998 – 07/10/1998
100 Administration of hot shot before declamping aorta in cold blood cardioplegia tecnique: is it always… 05/10/1998 – 07/10/1998
101 Administration of Hot Shot before declamping of the aorta in cold blood cardioplegia technique: Is i… 05/10/1998 – 07/10/1998
102 Comparison of effects of desmopressin and mini dose aprotinin on drainage after coronary bypass oper… 05/10/1998 – 07/10/1998
103 Comparing the effects of pulsatile and nonpulsatile perfusion on the endocrine system of diabetic pa… 05/10/1998 – 07/10/1998
104 Administration of hot shot before declamping in cold blood cardioplegia technique: Is it always nece… 10/10/1997 – 12/10/1997
105 İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi… 29/09/1997 – 03/10/1997
106 Our VATS experiences… 01/07/1997 – 08/07/1997
107 Surgical management in lung cancer (fate of routine mediastinal lymph node dissection)… 01/07/1997 – 08/07/1997
108 The effect of Heparin coated circuits on complement activation and pulmonary injury: A clinical stud… 29/06/1997 – 04/08/1997
109 Bronkioloalveolar karsinom iyi bir taklitçidir… 08/06/1997 – 11/06/1997
110 Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza… 08/06/1997 – 11/06/1997
111 Pulmoner hipertansiyon gelişmiş konjenital kalp hastalıklarında akciğer biyopsilerinin önemi… 13/11/1996 – 16/11/1996
112 The myocardioprotective effect of L-carnitine in cardioplegia… 20/10/1996 – 23/10/1996
113 The myocardioprotective effects of L-carnitine and nisoldipine supplementation of the cardioplegia s… 20/10/1996 – 23/10/1996
114 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde postoperatif radyoterapi sonuçları… 05/10/1996 – 09/10/1996
115 An Unusual case of a localised, reactive inflamatory lesion in lung: a localised form of lymphoid in… 25/05/1996 – 29/05/1996
116 Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım… 02/11/1995 – 04/11/1995
117 Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım… 02/11/1995 – 04/11/1995
118 Right thoracotomy for open heart procedures… 28/09/1995 – 01/10/1995
119 R serisi 19 mm Carbomedics kapakların ekokardiyografik ve klinik değerlendirmesi… 23/09/1995 – 26/09/1995
120 Kardiyoplejik solüsyonlara eklenen L-kamitinin miyokard korunmasındaki yeri… 23/09/1995 – 26/09/1995
121 Carbomedics mekanik kalp kapak protezlerinin orta dönem sonuçları… 23/09/1995 – 26/09/1995

Göğüs Travmaları Paramedik…

Açık kalp ameliyatlarındaki pulsatil akım karakteristiklerinin hemoliz, transfüzyon ihtiyacı ve hemostaz üzerine etkilerinin araştırılması… 1/2010 – 3/20112

Adli tıp anabılım dalı asıstan tezı deney hayvanları, ratlarda lad lıgasyonu ve ıskemı surecınde yag asıdı baglayıcı proteınlerın yerı ve onemı konulu araştırma progesı uygulaması… 8/2007 – 4/20083

İnternal Mammarian arterde iloprostun (prostosiklinin stabil bir analogu) vazodilatör etkinliğinin papaverin ve diltiazem ile karşılaştırılması… 1/2003 – 1/2004

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, 2010 – 2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, 2007 – 2008